Utilitzem cookies per oferir-vos una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegació. En utilitzar la nostra pàgina web acceptes l'ús de cookies. Més informació: Política de cookies

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem:

El titular de la web és Dona Kolors, amb domicili a C/ De l'Om 5 080001, amb número de CIF: R5800587G Correu electrònic de contacte: info@donakolors.cat

NORMES D'ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L'usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d'ús.

1.1 .- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a. la salvaguarda de l'ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional

b. la protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris

c. el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social

d. la protecció de la joventut i de la infància

e. el respecte a l'autonomia de la voluntat de l'afectat

f. el respecte a la propietat intel·lectual del publicat

g. en general, el respecte a la legalitat vigent.

1.2 .- PARTICULARS

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita en el procés de registre. L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Dona Kolors ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

a. Provocar danys als sistemes físics i lògics deDona Kolors,  dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats.

b. Intentar accedir i, si s'escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Dona Kolors es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per ala seva publicació. En qualsevol cas, Dona Kolors no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Dona Kolors és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l'autorització expressa de la Direcció Titular.

RESPONSABILITAT

Dona Kolors no serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control. Tampoc serà responsable dels continguts o sistemes de tercers connectats amb el domini de Dona Kolors a través d'enllaços. Dona Kolors es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

Dona Kolors pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Dona Kolors i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.